Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 gazetos.pl

 Serwis internetowy pod adresem internetowym www.gazetos.pl prowadzony jest przez Andrzeja Leszczyński prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Andrzej Leszczyński „Tnm.pl” przy ul. Mehoffera 58e, 42-202 Częstochowa NIP: 5731136998 Regon: 243005986

Regulamin serwisu internetowego dostępny jest na stronie www.gazetos.pl

1. Postanowienia wstępne

 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia przez Andrzeja Leszczyński prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Andrzej Leszczyński „Tnm.pl, przy ul. Mehoffera 58e, 42-202 Częstochowa na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie gazetos.pl.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu gazetos.pl. jest skorzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.gazetos.pl, w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Operatora.

Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zawartej z Serwisem umowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora określone zostały w Polityce prywatności Serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu oraz usług oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich.

2. Definicje

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 

Operator — Andrzej Leszczyński prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Andrzej Leszczyński Tnm.pl przy ul. Mehoffera 58e, 42-202 Częstochowa NIP: 5731136998 Regon: 243005986;

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą gazetos.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej gazetos.pl;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa pozwalają na zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu, a która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Konsument- osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu

Konto – Usługa elektroniczna polegająca na przydzieleniu danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu,

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń po przekroczeniu którego, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest dokonanie opłaty za ogłoszenie; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 4;

Ogłoszenie wyróżnione - Ogłoszenia w Serwisie, które przez kilka dni (30-90 w zależności od wybranej opcji) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie

Odświeżenie ogłoszenia- na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu , określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia

Z pominięciem Ogłoszeń wyróżnionych, publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Ogłoszenia płatnego.

Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oferowanej w Ogłoszeniu transakcji, w tym w szczególności nie odpowiada za weryfikowanie broni lub psów zakwalifikowanych do ras niebezpiecznych.

Operator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne: Konto Użytkownika, oraz Formularz zamówienia ogłoszenia, które są dobrowolne i nieodpłatne

Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Operatora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.

Operator świadczy następujące usługi elektroniczne: Konto i Formularz zamówienia Ogłoszenia

4. Konto

 

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.

W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia, a po dokonaniu aktywacji Operator przesyła drogą mailową wiadomość o poprawnym umieszczeniu ogłoszenia.

Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.

Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres Operatora

Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew na rachunek bankowy Operatora wskazany na stronie Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące zamieszania ogłoszeń wyróżnionych znajdują się w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część Regulaminu.

Emisja Ogłoszenia bezpłatnego w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72h od jego aktywacji, i trwa co do zasady 90 dni, a płatnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty uznania rachunku Operatora i trwa co do zasady 30 dni.

Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń nie związanych z tematyką portalu. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które nie będą zgodne z tematyką portalu mogą być usunięte. W przypadku ogłoszeń płatnych oraz uiszczenia opłąty za ogłoszenie niezgonde z tematyką, właściciel portalu nie zwraca poniesionych kosztów.

W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), a także usunąć Ogłoszenie,

Po upływie 90 dni od rozpoczęcia emisji Ogłoszenie przestaje być automatycznie widoczne na stronie Serwisu.

Ogłoszenia zwykłe (nie wyróżnione) będą widoczne na stronie serwisu 90 dni Ogłoszenia

Wyróżnione 

Ogłoszenia będą publikowane na stronie serwisu jako  wyróżnienia przez 30 dni a następne 60 dni będą widniał  jako zwykłe ogłoszenie.

6. Zasady odpowiedzialności

 

Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, których teamatyka nie jest związana z serwisem, które to mogą zostać usunięte przez administratora serwisu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

powszechnie uznane za obraźliwe,

noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

wprowadzające w błąd

nie związane z tematyką serwisu

Operator nie odpowiada za:

brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postępowanie reklamacyjne

 

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@gazetos.pl lub pisemnie na adres Operatora: Tnm.pl Andrzej Leszczyński, ul. Mehoffera 58e, 42-202 Częstochowa.

Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Operatora w powyższym terminie oznacza, że Operator uznał reklamację za uzasadnioną.

Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji, (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową - sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację lub Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 6. do Regulaminu Sklepu

8. Postanowienia końcowe

 

Regulamin dostępny jest w Serwisie a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach ośrodek zamiejscowy w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: kontakt@gazetos.pl