SzukajKategorieOchrona ZarzÄ?du Sp????ek/JDG przed KAS/ZUS/J

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5572
Cena
Dodano: 2019-05-15 18:10
Wygasa: 2019-06-14
Sprzedawca:

Miasto: dar??owo
784874874

Opis

Specjalizujemy siÄ? w: ograniczeniu odpowiedzialno??ci Cz??onk??w ZarzÄ?du za zobowiÄ?zania zgodnie z art 299 K.s.h oraz osoby prowadzÄ?ce dzia??alno??Ä? gospodarczÄ? ramach JDG/S.C./Sp.J./Sp.k. .obawiasz siÄ? o w??asny majtek lub rodziny/konfiskata rozszerzona? nie mo??esz spaÄ? przez JPK/KAS/PIH/PIP? Pomagamy w: kontrolach z KAS/US/ZUS, Ochrona majÄ?tku prywatnego w zwiÄ?zku z prowadzonÄ? dzia??alno??ciÄ? gospodarczÄ? i nastÄ?pnie czÄ???ciowe odd??u??enie w instytucjach Skarbu Pa??stwa, Ochrona majÄ?tku prywatnego przed wierzycielami, Ochrona majÄ?tku przedsiÄ?biorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Pa??stwa Przejmowanie sp????ek oraz Jednoosobowych Dzia??alno??ci Gospodarczych znajdujÄ?cych siÄ? w trudnej sytuacji finansowej. Przejmowanie Sp????ek oraz JDG i wystÄ?powanie w roli upad??ego Przejmowanie zarzÄ?du w sp????kach stajÄ?cych w obliczu upad??o??ci z likwidacjÄ? Przejmowanie zarzÄ?d??w w sp????kach rokujÄ?cych mo??liwo??Ä? dalszego funkcjonowania na rynku, po uprzedniej restrukturyzacji, zawarciu uk??adu i ograniczeniu koszt??w sta??ych Przejmowanie zarzÄ?du w sp????kach, kt??rych podstawy ekonomiczne i prawne wymagajÄ? likwidacji Pe??nÄ? obs??ugÄ? czynno??ci zwiÄ?zanych z za??o??eniem przedsiÄ?biorstwa w ka??dej dopuszczonej formie prawnej Kompleksowa obs??uga rejestracji sp????ek w Krajowym Rejestrze SÄ?dowym (na terenie ca??ej Polski) Pomagamy naszym Klientom w przebrniÄ?ciu poprzez formalno??ci przy zak??adaniu wszelkich form dzia??alno??ci gospodarczej. Ograniczamy skutki i doprowadzamy do tego aby nie powsta??y z art 233, 299 oraz 586 K.s.h Dzwo?? 784-874-874 lub wejd?? na stronÄ? www.spolki.biz

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: