SzukajKategorieRestrukturyzacja Zad??u??onych Sp????ek oraz

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5359
Cena Wybierz
Dodano: 2018-12-03 10:51
Wygasa: 2019-01-02
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
794784794

Opis

Restrukturyzacja w po??Ä?czeniu z przejÄ?ciem sp????ki
Proces restrukturyzacji sp????ki wiÄ???e siÄ? z przejÄ?ciem jej udzia????w - co pozwala wprowadziÄ? skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje miÄ?dzy wierzycielami a zarzÄ?dem sp????ki, m.in. poprzez powo??anie nowego zarzÄ?du. Dzia??ania nasze zak??adajÄ?:
- zakup udzia????w w sp????ce, kt??ra znalaz??a siÄ? na skraju bankructwa.
- us??ugi doradcze dla w??a??cicieli, kt??rzy mogÄ? ponie??Ä? odpowiedzialno??Ä? majÄ?tkowÄ? lub karnÄ? za zobowiÄ?zania zad??u??onej sp????ki .
WystÄ?powanie w roli upad??ego.
PodjÄ?cie siÄ? negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
Wdro??enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, kt??ry utraci?? p??ynno??Ä? finansowÄ? na skutek dzia??a?? niesolidnych kontrahent??w, sezonowych przestoj??w w p??atno??ciach bÄ?d?? innych czynnik??w.
Zoptymalizujemy TwojÄ? dzia??alno??Ä? pod kÄ?tem zabezpieczenia przed mo??liwymi roszczeniami os??b trzecich, firm instytucji ( konfiskata rozszerzona) od rejestracji w KRS/CEiDG po sprzeda??/likwidacjÄ?/upad??o??Ä?, oferujemy tak??e dzia??ania zwiÄ?zane z ochronÄ? antywindykacyjnÄ? oraz majÄ?tku prywatnego, budowanie aktyw??w oraz optymalizacja Sp????ek/JDG w kontek??cie antywindykacji oraz obrony przed art. 233/299/586 K.s.h. jak i ochrona w trakcie/przed kontrolÄ? z US/ZUS/PIP/PIH/KAS etc. DEBERG LIMITED 794-784-794 email: deberg@skupspolek.com www.skupspolek.com

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: