SzukajKategoriePomoc Zad??u??onym - Restrukturyzujemy Sp????

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5312
Cena
Dodano: 2018-10-18 15:43
Wygasa: 2018-11-17
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
608124127

Opis

Oferujemy pomoc Sp????kom oraz Jednoosobowym Dzia??alno??ciÄ? Gospodarczym, Skutecznie uwalniamy z 299 ksh oraz pr??b przeniesienia odpowiedzialno??ci za zobowiÄ?zania.. Pomagamy w 233 ksh, jak i przed kontrolami z UKS/KAS/ZUS. Jeste?? nÄ?kany przez US KAS UKS ZUS PIP PIH? Zagubi??e?? dokumentacjÄ? finansowÄ?? windykatorzy straszÄ? 299 KSH? pomo??e w ka??dym z wymienionych przypadk??w! Kierujemy siÄ? przede wszystkim praktykÄ? - nie teoriÄ?, oraz do??wiadczeniem zawodowym. W??a??nie w tym tkwi NASZA PRZEWAGA, czyli zesp???? wsp????pracownik??w Praktyk??w do??wiadczonych w sprawach zwiÄ?zanych z upad??o??ciami Sp????ek i os??b prywatnych/JDG. ZajmujÄ?c siÄ? poszczeg??lnym przypadkiem staramy siÄ? dok??adaÄ? niezwyk??ej sumienno??ci i staranno??ci, zdajÄ?c sobie sprawÄ?, ??e jest to czÄ?sto walka o byÄ?, lub nie byÄ? nie tylko przedsiÄ?biorcy, ale r??wnie?? cz??owieka i jego rodziny. Ka??dy z nas ma prawo podjÄ?Ä? ryzyko bycia przedsiÄ?biorcÄ?, wielu z nas to siÄ? nie udaje. I tym staram siÄ? pomagaÄ?.
ZarzÄ?dzasz firmÄ? lub odpowiadasz za jej finanse? Masz wÄ?tpliwo??ci co do zastosowania przepis??w? Codziennie podejmujesz ryzykowne decyzje? Obawiasz siÄ? kontroli skarbowej lub z ZUS? Skontaktuj siÄ? z nami : www.kancelariapomocy.pl tel. 608-124-127 email: biuro@kancelariapomocy.pl

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: