SzukajKategorieSkup Zad??u??onych Sp????ek - Zad??u??one Dzi

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5293
Cena
Dodano: 2018-10-07 16:15
Wygasa: 2018-11-06
Sprzedawca:

Miasto:
784874874

Opis

Nasza dzia??alno??Ä? to:podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za
zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h co za tym idzie 586 K.s.h kapitalizacjÄ? w przypadku 233 K.s.h. Zagubi??e?? dokumentacjÄ? finansowÄ? ? odtworzymy.Masz wÄ?tpliwo??ci co do zastosowania przepis??w ? wyja??nimy. Obawiasz siÄ? o majÄ?tek prywatny, nara??ony na utratÄ? w zwiÄ?zku z prowadzonÄ? dzia??alno??ciÄ? gospodarczÄ? ( konfiskata rozszerzonÄ? )
Zakup udzia????w sp????ki lub Jednoosobowej Dzia??alno??ci Gospodarczej , bÄ?dÄ?cej na skraju bankructwa.Wdro??enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, kt??ry utraci?? p??ynno??Ä? finansowÄ? na skutek r????nych czynnik??w. Wdro??enie odpowiedniej struktury w celu prowadzenia bie??Ä?cej dzia??alno??ci .Pomoc w kontek??cie KAS/JPK, Budowa struktur optymalizacyjnych zwiÄ?kszajÄ?cych bezpiecze??stwo zainwestowanego kapita??u. www.spolki.biz biuro@spolki.biz telefon 784-874-874

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: