SzukajKategorieo art. 299/586 ksh wiemy wszystko / Skup Sp??

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5120
Cena
Dodano: 2018-05-15 08:20
Wygasa: 2018-06-14
Sprzedawca:

Miasto: Polska
601685195

Opis

Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia

odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 586

K.s.h.
- masz kontrolÄ? lub siÄ? jej spodziewasz z US KAS UKS ZUS PIP PIH ?
- Zagubi??e?? dokumentacjÄ? finansowÄ?.
- Masz wÄ?tpliwo??ci co do zastosowania przepis??w.
- Obawiasz siÄ? o zagro??ony windykacjÄ? majÄ?tek prywatny, nara??ony na utratÄ? w zwiÄ?zku z

prowadzonÄ? dzia??alno??ciÄ? gospodarczÄ?.
Oferujemy :
- Zakup udzia????w sp????ki lub Jednoosobowej Dzia??alno??ci Gospodarczej.
- Doradztwo dla w??a??cicieli, kt??rzy mogÄ? ponie??Ä? odpowiedzialno??Ä? majÄ?tkowÄ?, lub karnÄ?, za

zobowiÄ?zania zad??u??onego podmiotu.
- WystÄ?pienie w roli upad??ego.
- PodjÄ?cie negocjacji z wierzycielami i pracownikami.
- Wdro??enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, kt??ry utraci?? p??ynno??Ä? finansowÄ?

na skutek r????nych czynnik??w.
- Wdro??enie odpowiedniej struktury w celu prowadzenia bie??Ä?cej dzia??alno??ci .
- Pomoc/optymalizacja dzia??a?? w kontek??cie KAS/JPK oraz 299/586 ksh
- Optymalizacja zad??u??onych Jednoosobowych Dzia??alno??ci Gospodarczych Sp????ek Cywilnych

etc.
- Pe??na obs??uga prawna
Kontakt mobile: +48 601-685-195 email: biuro@fabrykakreatywna.com www.fabrykakreatywna.com

, lub zapraszamy na spotkanie do naszego biura znajdujÄ?cego w Warszawie.

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: