SzukajKategorieOchrona ZarzÄ?du/Skup Zad??u??onych Sp????ek

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 5114
Cena
Dodano: 2018-05-09 13:44
Wygasa: 2018-06-08
Sprzedawca:

Miasto: Polska
784874874

Opis

Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim
podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za
zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21 prawa
upad??o??ciowego art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 586
K.s.h

-
Jeste?? nÄ?kany przez US KAS UKS ZUS PIP PIH.
- Zagubi??e?? dokumentacjÄ?
finansowÄ?.
- Masz wÄ?tpliwo??ci co do
zastosowania przepis??w.
- Obawiasz siÄ? o zagro??ony
windykacjÄ? majÄ?tek prywatny, nara??ony na utratÄ? w zwiÄ?zku z prowadzonÄ?
dzia??alno??ciÄ? gospodarczÄ?.

Oferujemy :

- Zakup udzia????w sp????ki
lub Jednoosobowej Dzia??alno??ci Gospodarczej , bÄ?dÄ?cej na skraju
bankructwa.
- Wdro??enie skutecznego planu
naprawczego dla podmiotu, kt??ry utraci?? p??ynno??Ä? finansowÄ? na skutek r????nych
czynnik??w.
- Wdro??enie odpowiedniej struktury w celu prowadzenia bie??Ä?cej dzia??alno??ci .
- Pomoc w kontek??cie KAS/JPK

www.spolki.biz biuro@spolki.biz telefon 784-874-874

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: