SzukajKategorieZatrudniÄ? koordynatora regionu

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4943
Cena
Dodano: 2018-02-12 11:34
Wygasa: 2018-03-14
Sprzedawca:

Miasto: CzÄ?stochowa
513 635 410

Opis

Janaszek Electric Sp. z o. o.
Firma z 25 letnim do??wiadczeniem dzia??ajÄ?ca w bran??y elektrycznej poszukuje kandydat??w na stanowisko:
Koordynator regionu ds. energetycznych
Opis stanowiska pracy
ZarzÄ?dzanie zasobami ludzkimi:
??§ zarzÄ?dzanie grupÄ? elektryk??w/pracownik??w zlokalizowanych w Polsce (10 -15 os)
??§ zdalne organizowanie czasu pracy oraz kontrola jako??ci wykonanych zada??;
??§ weryfikacja efektywno??ci i czasu pracy
??§ doposa??enie pracownik??w o niezbÄ?dne narzÄ?dzia
??§ gospodarne podejmowanie decyzji o zakupie sprzÄ?tu bÄ?d?? naprawie
??§ analiza zasadno??ci wydatk??w materia??owych pracownik??w
??§ powiÄ?kszanie zespo??u elektryk??w przy wsp????pracy z dzia??em HR lub ich wymiana w zale??no??ci od okoliczno??ci;
Realizacja Inwestycji:
??§ realizowanie inwestycji zwiÄ?zanych z bran??Ä? elektrycznÄ?/energetycznÄ?
??§ aktywne podejmowanie dzia??a?? w przypadku podpisania nowych kontrakt??w
??§ dbanie o relacjÄ? z klientami kluczowymi
??§ raportowanie o przebiegu prowadzonych prac
??§ nadz??r nad terminowÄ? realizacjÄ? prac
Oczekujemy:
??§ do??wiadczenie zarzÄ?dzania zasobami ludzkimi
??§ do??wiadczenie w bran??y elektryczno-monta??owej
??§ umiejÄ?tno??Ä? elastycznego i inteligentnego podejmowania decyzji
??§ umiejÄ?tno??Ä? dobrej organizacji pracy
??§ uprawnienia SEP
??§ bieg??a znajomo??Ä? pakietu Mictrosoft Office oraz Dysku Google
Mile widziane:
??§ wykszta??cenie wy??sze z bran??y elektrycznej / elektroenergetycznej
??§ znajomo??Ä? zagadnie?? z bran??y energetycznej (kolejowej)
??§ uprawnienia na zespo??y prÄ?dotw??rcze powy??ej 250 kW
??§ umiejÄ?tno??Ä? rozwiÄ?zywania konfliktowych sytuacji
??§ otwarto??Ä? w kontaktach z lud??mi
??§ umiejÄ?tno??Ä? gospodarnego zarzÄ?dzania kosztami
??§ uprawnienia budowlane
Oferujemy:
??§ wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe proporcjonalne do ilo??ci i jako??ci pracy
??§ pracÄ? w zr????nicowanym wiekowo zespole realizujÄ?cym zlecenia z bran??y elektrycznej
??§ szkolenia, uprawnienia i certyfikaty
??§ samoch??d s??u??bowy
??§ laptop oraz telefon s??u??bowy
??§ elastyczno??Ä? godzin pracy (pod warunkiem wywiÄ?zywania siÄ? z powierzonych zada??)

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: