SzukajKategoriePlanista ds. Zaopatrzenia

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4938
Cena
Dodano: 2018-02-07 13:10
Wygasa: 2018-03-09
Sprzedawca:

Miasto: KÄ?trzyn
733011611

Opis

Je??li szukasz nowego wyzwania zawodowego, w kt??rym jako cz??onek personelu mo??esz przyczyniÄ? siÄ? w 100% do nowoczesnego, dynamicznego ??rodowiska pracy.

Do??Ä?cz do naszej grupy i zosta?? wsp????tw??rcÄ? sukcesu SGP Group,
obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:
Planista ds. Zaopatrzenia
Miejsce pracy: KÄ?trzyn

Twoja praca bÄ?dzie polegaÄ? na:
â?? Pe??nienie wiodÄ?cej roli w procesie planowania taktycznego ??a??cucha dostaw (produkcji i zasob??w produkcyjnych, zapas??w wyrobu gotowego)
â?? ?šcis??a wsp????praca z dzia??ami produkcji, zaopatrzenia, HR, transportu i magazynowania
â?? Proaktywne zarzÄ?dzanie oraz rozwiÄ?zywanie problem??w dotyczÄ?cych zaopatrzenia
Nasze oczekiwania:
â?? Wykszta??cenie wy??sze
â?? Bardzo dobra Znajomo??Ä? jÄ?zyka angielskiego.
â?? Bardzo dobra znajomo??Ä? obs??ugi programu Excel
â?? Do??wiadczenie w obs??udze systemy zaawansowanego planowania APS i system??w klasy ERP
â?? Wysoki poziom zdolno??ci analitycznych i komunikacyjnych
â?? UmiejÄ?tno??Ä? pracy w zespole.
Oferujemy:
â?? umowÄ? o pracÄ? w pe??nym wymiarze czasu pracy
â?? mo??liwo??Ä? sta??ego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia
â?? mo??liwo??Ä? rozwoju zawodowego w ramach miÄ?dzynarodowej grupy
â?? partnerskÄ? kulturÄ? firmy
â?? niezbÄ?dne narzÄ?dzia pracy

Kim jeste??my:
Od 2006 roku Grupa SGP wspiera firmy w zapewnianiu optymalnej jako??ci produkowanych produkt??w. Specjalizujemy siÄ? w ??wiadczeniu us??ug w zakresie selekcji, sortowania i naprawy czÄ???ci i komponent??w oraz wyrob??w gotowych. Dobieramy pracownik??w i szkolimy ich w ka??dej bran??y.

Je??eli spe??niasz nasze oczekiwania i jeste?? zainteresowany(a) naszÄ? propozycjÄ?, czekamy na Twoje CV z klauzulÄ? o ochronie danych osobowych.

Wyra??am zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).


Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: