SzukajKategorieSkup Sp????ek Zad??u??onych / Ochrona Podatko

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4924
Cena
Dodano: 2018-01-31 20:15
Wygasa: 2018-03-02
Sprzedawca:

Miasto:
608146176

Opis

Pomagamy zad??u??onym podmiotom znajdujÄ?cym siÄ? w krytycznej sytuacji finansowej. Jeste??my obecni na rynku od ponad 15 lat i jako firma z wieloletnim do??wiadczeniem w bran??y ??wiadczymy optymalne i skuteczne zarzÄ?dzanie w zakresie stosowania procedur uk??adowych i upad??o??ciowych. BÄ?dÄ?c aktywnym podmiotem na rynku restrukturyzacji i widzÄ?c spos??b postÄ?powania organ??w kontroli pa??stwowej, wiedzÄ?c jak wyniszczajÄ?ce dla danego podmiotu sÄ? kontrole przez US KAS UKS ZUS PIP PIH., zdajemy sobie sprawÄ?, ??e jest to czÄ?sto walka o byÄ? lub nie byÄ? nie tylko przedsiÄ?biorcy, ale r??wnie?? cz??owieka i jego rodziny. Ka??dy z nas ma prawo podjÄ?Ä? ryzyko bycia przedsiÄ?biorcÄ?, wielu z nas to siÄ? nie udaje. I tym staramy siÄ? pomagaÄ?. Wdra??any przez nas proces naprawczy przebiega stopniowo, jego czÄ???ciÄ? sk??adowÄ? sÄ? miÄ?dzy innymi :

* zakup udzia????w w sp????ce, kt??ra znalaz??a siÄ? na skraju bankructwa.
* us??ugi doradcze dla w??a??cicieli, kt??rzy mogÄ? ponie??Ä? odpowiedzialno??Ä? majÄ?tkowÄ?, lub karnÄ? za zobowiÄ?zania zad??u??onej sp????ki.
* WystÄ?powanie w roli upad??ego.
* podjÄ?cie siÄ? negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
* Wdro??enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, kt??ry utraci?? p??ynno??Ä? finansowÄ? na skutek dzia??a?? niesolidnych kontrahent??w, sezonowych przestoj??w w p??atno??ciach bÄ?d?? innych czynnik??w.


Skutecznie pomagamy w JPK/KAS o 299/586 k.s.h wiemy wszystko

Je??li zainteresowa??a CiÄ? nasza oferta skontaktuj siÄ? z nami www.naszeinwestycje.com email biuro@naszeinwestycje.com tel. 608-146-176

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: