SzukajKategorieZad??u??ona Sp????ka - JPK/KAS Pomoc

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4922
Cena
Dodano: 2018-01-31 09:27
Wygasa: 2018-03-02
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
784874874

Opis

Kupimy udzia??y w sp????kach znajdujÄ?cych siÄ? na krawÄ?dzi bankructwa WystÄ?pujemy w roli

upad??ego i podejmujemy siÄ? negocjacji z pracownikami i wierzycielami. Oferujemy pomoc

dla w??a??cicieli, kt??rzy mogÄ? ponie??Ä? odpowiedzialno??Ä? majÄ?tkowÄ? za zobowiÄ?zania

zad??u??onej sp????ki, poprzez wdro??enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, kt??ry

utraci?? p??ynno??Ä? finansowÄ? na skutek dzia??a?? niesolidnych kontrahent??w, sezonowych

przestoj??w w p??atno??ciach bÄ?d?? innych czynnik??w. Nasza dzia??alno??Ä? to przede wszystkim

podjÄ?cie czynno??ci zmierzajÄ?cych do ograniczenia odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za

zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upad??o??ciowego i

naprawczego a tak??e art. 116 Ordynacji podatkowej, jak i r??wnie?? art. 586 K.s.h. Nasza

Specjalizacja to Skuteczna Pomoc w 299 oraz 586 KSH oraz w trakcie korekt oraz kontroli

jak i przed z US UKS KAS etc. www.spolki.biz biuro@spolki.biz mobile: 784-874-874

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: