SzukajKategorieSkup Zad??u??onych Sp????ek - Ochrona JPK pom

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4905
Cena
Dodano: 2018-01-23 10:17
Wygasa: 2018-02-22
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
794784794

Opis

Lider od wielu lat. ZarzÄ?dzanie kryzysowe, restrukturyzacja, ochrona majÄ?tku
prywatnego, przejÄ?cie zarzÄ?du sp????ki, postÄ?powania uk??adowe, upad??o??ciowe i
restrukturyzacyjne itd, sÄ? to rzeczy, kt??rymi zajmujemy siÄ? na co dzie??,
proces restrukturyzacji sp????ki - wiÄ???e siÄ? z przejÄ?ciem jej udzia????w, co pozwala
wprowadziÄ? skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje miÄ?dzy wierzycielami a
zarzÄ?dem sp????ki, m.in. poprzez powo??anie nowego zarzÄ?du. Dzia??ania nasze
zak??adajÄ?:

*wdro??enie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, kt??ry utraci?? p??ynno??Ä?
finansowÄ? na skutek dzia??a?? niesolidnych kontrahent??w, sezonowych przestoj??w w
p??atno??ciach bÄ?d?? innych czynnik??w.
*zakup udzia????w w sp????ce, kt??ra znalaz??a siÄ? na skraju bankructwa.
*wystÄ?powanie w roli upad??ego.
*podjÄ?cie siÄ? negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
*us??ugi doradcze dla w??a??cicieli, kt??rzy mogÄ? ponie??Ä?
odpowiedzialno??Ä? majÄ?tkowÄ? lub karnÄ? za zobowiÄ?zania zad??u??onej
sp????ki.

Skutecznie uwalniamy z 299 KSH - Pe??na ochrona przed JPK/KAS/ZUS

Je??li wiÄ?c zarzÄ?dzasz firmÄ?, lub odpowiadasz za jej
finanse, bÄ?d?? masz wÄ?tpliwo??ci co do zastosowania przepis??w, ponadto codziennie
podejmujesz ryzykowne decyzje i obawiasz siÄ? kontroli skarbowej lub z ZUS - nie
czekaj a?? bÄ?dzie za p????no. Telefon: 794784794

E-mail: deberg@skupspolek.com

Strona www: www.skupspolek.com

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: