SzukajKategorieZapraszamy Zad??u??one Sp????ki i Jednoosobow

Szczegóły:
Nr ogłoszenia 4790
Cena
Dodano: 2017-11-08 17:48
Wygasa: 2017-12-08
Sprzedawca:

Miasto: Warszawa
608146176

Opis

Kupujemy zad??u??one sp????ki celem ich rozwoju i kontynuowania dzia??alno??ci. Skupiamy siÄ? na dzia??alno??ci umo??liwiajÄ?cych podjÄ?cie czynno??ci, kt??re zmierzajÄ? do ograniczenia lub ca??kowitego wyeliminowania odpowiedzialno??ci zarzÄ?du za zobowiÄ?zania sp????ki wynikajÄ?ce z art. 299 K.s.h oraz art. 586 K.s.h. Pomagamy w trakcie, jak i przed kontrolami z UKS/KAS/ZUS. Je??li jeste?? nÄ?kany przez US KAS UKS ZUS PIP PIH, zagubi??e?? dokumentacjÄ? finansowÄ?, masz trudno??ci w podjÄ?ciu negocjacji z pracownikami i wierzycielami, chcesz uniknÄ?Ä? og??oszenia upad??o??ci, lub uchroniÄ? siÄ? przed orzeczeniem zakazu prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczej - Jeste??my do dyspozycji - Specjalizujemy siÄ? w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym, w tym w szczeg??lno??ci w zakresie prawa upad??o??ciowego i restrukturyzacyjnego. W ramach praktyki prawa upad??o??ciowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradzamy przedsiÄ?biorcom, jak r??wnie?? osobom fizycznym, reprezentujÄ?c interesy zar??wno d??u??nik??w jak i wierzycieli. Ponadto, prowadzimy szkolenia z zakresu prawa upad??o??ciowego i restrukturyzacyjnego. www.naszeinwestycje.com email: biuro@naszeinwestycje.com tel. 608-146-176

Udostepnij na facebookWiadomość do oferenta: